Case Studies

לאורך שנות פעילותה של החברה נרשמו לזכותה עשרות רבות של פרויקטים והצלחות אצל כל לקוחותיה ושותפיה. ההוכחה הטובה ביותר ליישום בפועל של תפיסת העולם ולדבקות בעקרונות החברה היא בניתוח והבנת הפרויקטים השונים שבוצעו.

בקומץ הדוגמאות המופיעות כאן אפשר לטעום את מגוון היכולות, להבין את התועלות ולראות את הקשר הישיר בין החשיבה השונה, הביצוע המוצלח והתוצאות יוצאות הדופן של כל אחד מהפרויקטים.

בחלק לא מבוטל מהדוגמאות מדובר באתגר ראשוני שאלו פרויקטים שלא היה להם כל תקדים מבחינת דרישות ופרוייקט מסוג זה.

הפתרון המוצלח והעמידה ביעדים בכל מקרה מוכיחה שהמתודולוגיה והיסודיות של Solver היא מרשם בטוח להתמודד עם האתגרים ההולכים וגדלים בעולם המכירות ושירות הלקוחות היום.